عوارض اسلیو معده

عوارض عمل اسلیو معده

عوارض عمل اسلیو معده با توجه به تبحر و تجربه پزشک و میزان مراقبتهای بعد از عمل از شخصی به…